Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Viac informácií
Predaj tel: Telefón +421 249 280 220 Servis tel: Telefón +421 249 280 225

Podmienky ochrany súkromia

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 109 986 (ďalej ako "Prevádzkovateľ" alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).  

Osobné údaje dotknutých osôb/1 spracúvame v súlade legislatívou o ochrane osobných údajov/2,3 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „Zákon“) s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť,integritu a dôvernosť.  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre webové stránky www.autogrand.sk a s nimi súvisiace podstránky.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť dotknutým osobám informácie o tom, ktoré osobné údaje o nich spracúvame v rámci ďalej uvedených účelov spracúvania,ako s nimi zaobchádzame, komu ich poskytujeme a ako môžu získať informácie o svojich osobných údajoch a uplatniť svoje práva v súlade s Nariadením a Zákonom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov našej spoločnosti v rámci pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu nie sú predmetom tejto informácie.

1.       Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, ktorú môžu dotknuté osoby  kontaktovať:

elektronicky: dpo@autogrand.sk

listinne: AUTOGRAND, a.s., Vajnorská 167, 831 04 Bratislava

2.       Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

2.1.        Ako Prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

2.2.       Osobné údaje môžeme zdieľať s dodávateľmi služieb a činností, ktorí konajú v našom mene. Ide o tretie strany v postavení Sprostredkovateľa/4, ktoré  spracúvajú osobné údaje v súlade s našimi pokynmi  alebo na základe plnenia  legislatívou stanovených povinností. Ide spravidla o spracúvanie účtovnej a personálnej agendy,  poskytovanie služieb pri správe informačných a komunikačných technológií, služieb agentúr zabezpečujúcich komunikáciu, marketing, prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytnutými službami a pod.

2.3.        Na základe zmlúv a/alebo právneho základu v súlade s Nariadením spracúvame osobné údaje spoločne s obchodnými partnermi/5 podľa výrobnej značky vozidla.

2.4.        Osobné údaje nespracúvame profilovaním ani obdobným spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a ich prenos do tretích krajín nevykonávame.

3.       Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

3.1.        Nami spracúvané osobné údaje uchovávame  v súlade s bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu. Prístup k nim majú oprávnené osoby a iné subjekty v súlade s Nariadením. 

3.2.       Osobné údaje  zálohujeme za účelom ich dostupnosti pre prípad vzniku bezpečnostného incidentu. Zo zálohových úložísk ich odstránime v súlade s pravidlami zálohovania.

4.       Účely spracúvania osobných údajov

4.1.       Evidencia požiadaviek

Osobné údaje v uvedené v požiadavke  spracúvame za účelom jej vybavenia (napr. prípravy zmluvy, objednávky do servisu, dopytu na náhradné diely, dopytu na príslušenstvo, rezervácie náhradného vozidla, výkupu vozidla, súhlasu s newslettrom alebo inej požiadavky). Odoslaním požiadavky súhlasí dotknutá osoba so spracúvaním v nej obsiahnutých osobných údajov, ktoré môžu byť poskytnuté zmluvným stranám pre potrebu jej realizácie a budú uchovávané po dobu jedného roka po jej vybavení.

4.2.       Zmluva  alebo predzmluvný vzťah

Za účelom predaja vozidiel, servisu vozidiel, predaja inteligentných a bežných náhradných dielov, príslušenstva, zabezpečovania skúšobných jázd, poskytovania náhradného vozidla, požičiavania vozidla, úschovy pneumatík, prípadne iných činností založených na zmluvnom vzťahu  spracúvame osobné údaje vrátane účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v našom oprávnenom záujme zabezpečiť odstránenie vady na vozidle identifikovanej výrobcom. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie akéhokoľvek typu zmluvy  neumožňuje uzatvoriť zmluvný vzťah a  poskytnutie tovaru alebo služby. V prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, napríklad pri uplatňovaní zľavy pre ZŤP, spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje uchovávame 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu a môžu byť poskytnuté zmluvným stranám a audítorovi.

4.3.       Zisťovanie spokojnosti zákazníkov

Je v našom  oprávnenom záujme spracúvať osobné údaje za účelom zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečenia kvalitného poskytovania predajných a/alebo servisných služieb. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k našej spoločnosti a môžu byť poskytnuté audítorovi.

4.4.       Marketingová komunikácia

Osobné údaje môžeme spracúvať s cieľom propagovať našu činnosť, informovať zákazníkov o akciách, nových produktoch, našich aktivitách súvisiacich s predmetom našej činnosti na základe súhlasu dotknutej osoby a /alebo na základe nášho oprávneného záujmu.

Pri uplatňovaní oprávneného záujmu oslovíme dotknutú osobu iba v prípade, ak je naším klientom a môže predpokladať, že ju za týmto účelom oslovíme, a ďalej je na jej rozhodnutí, či súhlasí alebo odmietne ďalšie aktivity za týmto účelom.

Osobné údaje za týmto účelom spracúvame po dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi.

4.5.       Správa registratúry

Vo verejnom záujme  povinne spracúvame vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti na základe osobitného predpisu (Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení). Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.   

4.6.       Vedenie účtovných dokladov

Máme zákonnú povinnosť  plniť úlohy súvisiace s vedením účtovných dokladov v súlade s osobitnými predpismi (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Osobné údaje podľa predpisov uvedených v predchádzajúcej vete podliehajú spracúvaniu po dobu 10 rokov a môžu byť poskytnuté príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

4.7.       Sťažnosti, podnety, žiadosti

Je  v našom oprávnenom záujme spracúvať osobné údaje v prípade doručených sťažností, podnetov alebo žiadostí rôzneho charakteru za účelom ich vybavenia s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia podnetu/sťažnosti/žiadosti a môžu byť poskytnuté audítorovi alebo sprostredkovateľovi.

4.8.       Reklamácie

V prípade uplatnenia reklamácie  voči našej spoločnosti  spracúvame osobné údaje   podľa  článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Údaje sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov a poskytujeme ich tretím stranám podľa osobitných predpisov.

4.9.       Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Je našou zákonnou povinnosťou riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenia v spojení so Zákonom (aplikuje sa v osobitných prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania a budú poskytnuté účastníkom konania.

4.10.       Súdne spory, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov

V špecifických prípadoch spracúvame osobné údaje za účelom prípadných súdnych sporov, mimosúdneho urovnania, exekúcie, uplatňovania právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účely zlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu našich práv v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok  a Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ktorá je účastníkom konania a audítorovi. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania.

4.11.    Evidencia zástupcov odberateľov a dodávateľov

V oprávnenom záujme spracúvame kontaktné údaje externých subjektov, s ktorými vedieme komunikáciu v rámci obchodných vzťahov. Zároveň v našom oprávnenom záujme v spojení s § 78 ods. 3 Zákona poskytujeme a zverejňujeme osobné údaje našich zamestnancov v spojení s ich pracovnou pozíciou, ktoré uchovávame počas ich pracovno-právneho vzťahu. Osobné údaje poskytujeme účastníkom komunikácie, prípadne na podstránkach našej webovej stránky.

4.12.    Kamerový systém spoločných prevádzkovateľov

4.12.1.   Na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany života, zdravia a majetku dotknutých osôb, ktoré sa v monitorovanom priestore pohybujú, a finančných záujmov Spoločných prevádzkovateľov/6spracúvame osobné údaje monitorovaním kamerovým systémom so záznamom. Záznam je uchovávaný po dobu 3 dní odo dňa vyhotovenia a môže byť poskytnutý účastníkom konania a oprávnenému orgánu štátu.

4.12.2.    Na základe oprávneného záujmu za účelom riešenia reklamácií monitorujeme priestory Spoločných prevádzkovateľov kamerovým systémom so záznamom. Záznam je uchovávaný po dobu 30 dní odo dňa vyhotovenia a môže byť poskytnutý účastníkom konania, audítorovi, oprávnenému orgánu štátu.

4.13.     Prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

Osobné údaje spracúvame pri plnení zákonných povinností  podľa  zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchovávame5 rokov a poskytujeme ich účastníkom konania a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  

4.14.     Zabezpečenie funkčnosti webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme vašu IP adresu a cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky a prispôsobili prevádzku stránky vašim potrebám. Právnym základom v tomto prípade je čl .6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia. V tomto kontexte je v našom záujme zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného prostredníctvom našej webovej stránky.

4.15.   Facebook

Pri návšteve našej Facebook stránky o vás priamo nezhromažďujeme Osobné údaje okrem Pseudoanonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudoanonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnym informáciám z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre vás relevantné a užitočné.

5.         Práva dotknutej osoby podľa  Nariadenia a Zákona

5.1.      Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutým osobám boli riadne poskytnuté. Informačnú povinnosť si plníme  prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý je  trvalo zverejnený na www. autogrand.sk,  ďalej piktogramom upozorňujúcim na monitoring kamerovým systémom umiestneným na vstupoch do priestorov Spoločných prevádzkovateľov, informáciami v listinnej podobe dostupnými na recepcii a informáciámi poskytovanými oprávnenými osobami pri styku s dotknutými osobami pri poskytovaní našich služieb.

5.2.      Právo na odvolanie daného súhlasu

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, tento môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5.3.    Právo na prístup k údajom

Na žiadosť dotknutej osoby vydáme potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj všetky informácie, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou.

5.4.    Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. Aktualizáciu údajov vykonávame na žiadosť dotknutej osoby, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s dotknutou osobu.

5.5.     Právo na  vymazanie

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o výmaz osobných údajov. Tejto žiadosti vyhovieme, prípadne informujeme dotknutú osobu, prečo údaje nemôžeme vymazať..

5.6.    Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov. Tejto žiadosti vyhovieme, prípadne informujeme dotknutú osobu, prečo spracúvanie jej údajov nemôžeme obmedziť.

5.7.    Právo na prenos údajov

Prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi vykonáme výlučne na žiadosť dotknutej osoby.

5.8    Právo namietať

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.


5.9.   Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 - 3220, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

 


1/ Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

2/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3/ Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4/ Tretie strany – Sprostredkovatelia:

  - FCGA company, s.r.o. IČO: 51 071 703,  Vajnorská 167, 831 04 Bratislavaúčtovné služby,

  - ATIComp, s.r.o., IČO:  46 461 892  Za stanicou 10,  831 04 Bratislava – informačné a komunikačné technológie,

  - DATACOPY, s.r.o., IČO: 17 325 714, Tajovského 12, 841 02 Bratislava – kamerový systém,

  - Alena Táborová  SZČO, IČO: 48 014 613,   Krížna 25/16, Pezinok 902 01 – evidencia vozidiel DI PZ SR,

  - TEAS Slovakia, spol. s r.o., IČO: 43 894 160, Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín – implementácia a prevádzkovanie IS CARIS,

5/ Obchodní partneri:

  - Mazda Motor Logistics Europe NV, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgické kráľovstvo, podnikajúcej na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky Mazda Motor Logistics Europe NV, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, dovozca a zástupca výrobcu a poskytovateľ asistenčnej služby;

  - Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, dovozca a zástupca výrobcu a poskytovateľ asistenčnej služby.

6/ Spoloční prevádzkovatelia so spoločným sídlom na adrese Vajnorská 167, 831 04 Bratislava :

  -  BOAT  a.s., IČO: 35 756 764,

  -  AUTOGRAND, a.s., IČO: 34 109 986,

  -  B.O.A.T. Plus spol. s r.o., IČO 35 756 764,

   - FCGA company, s.r.o.,  IČO: 51 071 703.