Toyota Logo AUTOGRAND.sk Logo

 

Právne ustanovenia pre používanie stránok spoločnosti AUTOGRAND a.s.

Podmienky stránok Toyota - www.autogrand.sk

Používaním stránok TOYOTA, AUTOGRAND ste pristúpili na tieto podmienky bez obmedzení a výnimiek. Váš prístup na stránky AUTOGRAND je takto podrobený týmto zásadám a rovnako tak všetkým príslušným zákonom.

Copyright © 2007-2019 AUTOGRAND, a.s.


Spoločnosť AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 34 10 99 86, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2538/B, poskytuje na svojich internetových stránkach informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením našich internetových stránok vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Stránky môžu obsahovať ďalšie vyhlásenia o vlastníctve, ktorých podmienky musia byť dodržiavané. Spoločnosť AUTOGRAND, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať zverejnené informácie podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.


Autorské práva
Informácie uvedené na internetových stránkach spoločnosti AUTOGRAND, a.s. sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení. Žiadna časť internetových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu rozširovať alebo reprodukovať. Akékoľvek kopírovanie alebo vytlačenie obsahu stránok za účelom ich ďalšieho publikovania, verejného rozširovania predajom, prenájmom alebo vypožičaním textov či grafických riešení uverejnených na týchto stránkach podlieha písomnému súhlasu spoločnosti AUTOGRAND, a.s. Dokumenty uvedené na týchto stránkach si môžete prehliadnuť, vytlačiť, skopírovať a rozširovať podľa nasledovných podmienok:

  •     Dokumenty sa môžu používať výlučne na informačné, osobné a nekomerčné účely.
  •     Každá kópia dokumentu alebo jeho časti musí obsahovať celé autorské právo v rovnakej forme , ako je uvedené v origináli.
  •     Dokumenty nesmú byť žiadnym spôsobom modifikované.


Záruky a zrieknutie sa práv
Všetky informácie na stránkach spoločnosti AUTOGRAND, a.s. sa poskytujú bez záruky. Spoločnosti AUTOGRAND, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby, neúplnosť informácií alebo dokumentov, ktoré sú na stránke uvedené, alebo ktoré sú s touto stránkou prepojené. Rovnako neručí za autenticitu použitých informácií. Spoločnosť AUTOGRAND, a.s. nie je zodpovedná za úmyselnú manipuláciu s údajmi uvedenými na tejto stránke, ani za ujmy a poškodenia, ku ktorým by mohlo prísť pri použití a aplikácii týchto zmanipulovaných materiálov. Internetové stránky spoločnosti AUTOGRAND, a.s. môžu obsahovať technické alebo iné nepresnosti i napriek tomu, že informácie uvedené na týchto stránkach sa priebežne aktualizujú.

Copyright © 2006-2019 Toyota Motor Slovakia ("TMSK")

 

Obsah
Web TOYOTA, AUTOGRAND obsahuje informácie vzťahujúce sa na produkty TOYOTA a propagačné kampane TOYOTA.

Všetky informácie na týchto stránkach slúžia len pre orientáciu. Tieto stránky nesmú byť používané ako zdroj informácií nahrádzajúci priamo autorizovaný predaj a servis. Informácie na týchto stránkach nie sú právne záväzné a nepredstavujú predajnú ponuku.

AUTOGRAND sa vynasnaží v rámci možností zaručiť, aby informácie na týchto stránkach boli správne a aktuálne, ich presnosť ovšem nie je zaručená a AUTOGRAND neprijíma žiadnu zodpovednosť za správnosť, celistvosť či autentickosť akýchkoľvek informácií uvedených na týchto stránkach. Tieto stránky, všetky informácie a materiály v nich obsiahnuté sú Vám poskytnuté také, aké sú,  a bez akejkoľvek záruky - vyslovenej či implicitnej.

AUTOGRAND si ale vyhradzuje právo na zmenu - kedykoľvek a bez oznámenia - modelov, výbavy, špecifikácií a dostupnosti.

 

Ceny produktov TOYOTA
Informácie o cenách obsiahnuté na týchto TOYOTA AUTOGRAND stránkach či poskytnuté ich prostredníctvom sú čisto informačného charakteru a nepredstavujú predajnú ponuku na akýkoľvek produkt TOYOTA a zároveň nezaväzujú spoločnosť AUTOGRAND. Nákup akéhokoľvek produktu TOYOTA je podrobený podmienkam zmluvy uzavretej pri jednotlivých predajoch.

 

Použitie technológie cookie
TMSK využíva technológiu cookie na zistenie miest, odkiaľ ste prišli na stránky TOYOTA, na registráciu užívateľskej aktivity na stránkach TOYOTA a na zhodnotenie a vylepšenie stránok TOYOTA tak, aby pre vás mali väčší prínos. TMSK neregistruje pomocou tejto technológie informácie o jednotlivých užívateľoch - žiadne informácie o vás nie sú pomocou tejto technológie uchovávané či využívané. Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies neprijímal alebo vás varoval pred ich prijatím.

 

Osobné údaje/užívateľom zadané údaje
Akékoľvek osobné informácie poskytnuté spoločnosti AUTOGRAND/ TMSK prostredníctvom stránok TOYOTA budú použité iba TOYOTOU v záujme zlepšenia služieb TOYOTA - vrátane marketingu. TMSK sa snaží zbierať, prenášať a skladovať údaje bezpečným spôsobom tak, ako si to tieto údaje zasluhujú. TMSK nepošle vaše osobné údaje tretím stranám okrem iných entít/súčastí Toyota distribučného reťazca.
Kedykoľvek máte prístup k svojim údajom, môžete ich opraviť alebo vzniesť námietku proti ich použitiu.
TMSK nie je zaviazaná sledovať a/alebo opravovať akékoľvek údaje zadané na stránky TOYOTA ich užívateľmi a žiadnym spôsobom neručí za takéto užívateľmi vložené údaje, TMSK si vyhradzuje právo čas od času sledovať takéto údaje a odstrániť ich bez udania dôvodu.

 

Copyright, priemyselné a intelektuálne vlastníctvo
Prezentácia a celý obsah týchto stránok vrátane zdrojového kódu na tvorbu týchto stránok je chránený právami priemyselného a intelektuálneho vlastníctva. Právo využívať informácie (text, obrazové materiály, grafiku) z týchto stránok máte len pre osobné a nekomerčné účely - nesmiete reprodukovať, meniť, posielať, licencovať či publikovať celok alebo časti za akýmkoľvek účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu TMSK, okrem obyčajného vášho prehliadania stránok.

 

Využitie obrázkov z oficiálnych stránok Toyota na stránkach fan klubov a na osobných stránkach
TMSK uznáva charakter Internetu a WWW ako média na zdieľanie informácií - a tak umožňuje reprodukciu obrazových materiálov zo stránok TOYOTY na osobných stránkach či na stránkach oficiálnych fan klubov pod podmienkou, že je žiadosť o toto použitie podaná a zaslaná na adresu administrátora stránok TOYOTA na katerina.blinova@toyota.cz. Pre vašu informáciu, tu sú kritériá pre posudzovanie prípadných žiadostí:

    * Stránka má neziskové účely;
    * Stránka popisuje značku a  výrobky Toyota v dobrom svetle;
    * Stránka neobsahuje neslušné či nelegálne materiály;
    * Obrazový materiál zostane nezmenený (žiadný dodaný text, fotokoláž, zmena farieb, deformácia apod.);
    * Reprodukované môžu byť iba obrazové materiály zobrazujúce produkty Toyota, predovšetkým prvky grafickej úpravy stránok Toyota nesmú byť akokoľvek reprodukované;
    * Množstvo reprodukovaných obrazových materiálov je rozumné a v súlade s účelom osobných či fan klubových stránok;
    * Copyright vlastníka je uvedený takto: 'Copyright © 2006-2011 Toyota Motor Slovakia ("TMSK")';
    * Zdroj obrazového materiálu je uvedený vrátane odkazu na stránky Toyota;
    * Použitím obrazového materiálu jednotlivec súhlasí s tým, aby ho TMSK kontaktovala za účelom vytvorenia odkazu zo stránok Toyota na jeho stránky. 

Užívateľ súhlasí s tým, že autorizácia použitia týchto materiálov môže byť kedykoľvek a bez udania dôvodu TMSK zrušená a tiež sa zaväzuje po upozornení odstrániť obrazové materiály zo svojich stránok s okamžitou platnosťou.

 

Obchodné značky
Všetky obchodné značky, logá a značky služieb uvedené na týchto stránkach sú vlastníctvom Toyota Motor Corporation či tretích strán. Nesmiete ich používať, sťahovať na trvalé uloženie, akokoľvek ich kopírovať či distribuovať bez písomného súhlasu Toyota Motor Corporation či tretích strán, v závislosti na tom, komu patria.

 

Hyperlinkové odkazy
Stránky TOYOTA môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú na stránkach Toyota celkom nezávislé. TMSK netvrdí a nezaručuje, že informácie uvedené v takom hypertextovom odkaze či stránke, na ktorú odkazuje, sú presné, kompletné či autentické. Na všetky odkazované internetové stránky pristupujete na svoje vlastné riziko.

 

Obmedzená zodpovednosť

 AUTOGRAND výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priamu, nepriamu, náhodnú, následnú či inú škodu vychádzajúcu z alebo akokoľvek spojenou s vaším prístupom na stránky AUTOGRAND TOYOTA a ich používaním, vrátane straty či škody spôsobenej počítačovým vírusom ovplyvňujúcim vaše počítačové vybavenie alebo spoľahlivosť informácií získaných prostredníctvom stránok TOYOTA.

 

Zmena týchto ustanovení
AUTOGRAND si vyhradzuje právo na zmenu týchto ustanovení kedykoľvek podľa svojich obchodných záujmov a potrieb, týmto sa Vám doporučuje navštíviť túto stránku a zoznámiť sa s pravidlami zakaždým, keď na tieto stránky pristupujete.

 

Získané uznania
Prejavením uznania stránkam TOYOTA AUTOGRAND súhlasíte s tým, že si TOYOTA AUTOGRAND ponecháva právo podľa seba modifikovať prejavené uznanie a publikovať či nepublikovať ho na týchto stránkach TOYOTA AUTOGRAND. TOYOTA AUTOGRAND neprijíma žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k obsahu týchto správ publikovaných na stránkach TOYOTA AUTOGRAND.

Zatvoriť
Príjemca
Meno:
E-mail:
Odosielateľ
Meno:
E-mail:
Správa:
Prosím prepíšte kód:
antiSpam
Odoslať formulár  
Vyhľadať  
Copyright © 2007-2019 AUTOGRAND.sk
  Vyhľadávanie na AUTOGRAND.sk
Vyhľadať  
  Newsletter

Dostávajte mailom najnovšie informácie o naších produktoch!

OK