Toyota Logo AUTOGRAND.sk Logo

 

Pomoc v núdzi zadarmo 24 hodín denne

Ako súčasť našej oddanosti zákazníkom Vám s potešením ponúkame služby Toyota Eurocare

Kontakt na Eurocare:

 
Vozidlázo Slovenskazo zahraničia
Toyota0800 162 626+420 221 586 626

 

 

DEFINÍCIA POJMOV

A. Rozsah nároku na asistenčné služby Toyota Eurocare:

Do programu Toyota Eurocare sú zaradené všetky vozidlá Toyota, oficiálne dovezené spoločnosťou Toyota Motor Czech, spol. s r. o., predané na území ČR a SR prostredníctvom autorizovaných partnerov Toyota a s platnou zárukou výrobcu.


Nárok na využívanie služieb bezplatnej asistencie vzniká len za predpokladu, že sa klient obráti na centrálu Toyota Eurocare bezprostredne po vzniku incidentov popísaných nižšie.

Predovšetkým sa tým rozumie, že skôr, ako klient začne akýmkoľvek spôsobom riešiť udalosť na svojom vozidle, musí sa skontaktovať s linkou Toyota Eurocare na účely schválenia/vyhľadania dodávateľa technickej pomoci či služieb.

Nárok na asistenčné služby majú vodič vozidla a osoby prepravované vo vozidle v čase vzniku udalosti (v súlade s platnými predpismi a v súlade s technickým preukazom vozidla). Služby sa nevzťahujú na osoby prepravované vo vozidle za odplatu a na stopárov.


B. Bezplatná asistenčná služba Toyota Eurocare sa poskytuje v prípade týchto incidentov:

Porucha - poruchou sa rozumie mechanická, elektrická alebo elektronická chyba, v ktorej dôsledku je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku (napríklad ak nesvieti ľavé stretávacie svetlo alebo ukazovatele smeru).


Nedostatok paliva v nádrži - asistenčná služba zariadi dovoz paliva na miesto, kde vodič odstavil vozidlo. Cenu dovezeného paliva uhradí klient/používateľ vozidla.

Vybitie batérie - asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla, technik vykoná naštartovanie motora prostredníctvom štartovacích káblov alebo v prípade nutnosti vykoná odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota.

Defekt pneumatiky - asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla. Technik vykoná výmenu pneumatiky za rezervu. V prípade, že klient nemá rezervu alebo nie je možné opraviť defekt opravovacou súpravou, bude vozidlo odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Opravu pneumatiky v servise a cenu novej pneumatiky (ak je nutné vymeniť ju) hradí klient/používateľ vozidla.

 

Odomknutie vozidla pri strate či pri zabuchnutí kľúčov vo vozidle - asistenčná služba zariadi príchod asistenčného vozidla. Technik vykoná odomknutie vozidla. Cenu dielcov poškodených pri tomto zákroku alebo cenu dovezených náhradných kľúčov hradí klient/používateľ vozidla.

 

Na službu Toyota Eurocare sa môžete obrátiť aj v prípade ďalších ťažkostí s Vaším vozidlom, ktoré nie sú kryté týmto programom Toyota Eurocare (nehoda, poškodenie v dôsledku vandalizmu, odcudzenie vozidla). Aj v týchto prípadoch Vám skúsení operátori vždy poradia a odporučia ten najvhodnejší postup riešenia Vašej situácie.

 

 

C. Definícia miesta bydliska klienta/používateľa vozidla

Ak je vozidlo registrované na fyzickú osobu, potom sa za bydlisko považuje adresa trvalého bydliska klienta/vodiča vozidla v čase incidentu. Ak bude majiteľ vozidla spolujazdcom vo vozidle, asistencia sa primárne vzťahuje na jeho osobu a za bydlisko sa potom berie trvalé bydlisko majiteľa vozidla ako spolujazdca.

Ak je vozidlo registrované na právnickú osobu (firemné vozidlo), potom sa za bydlisko považuje sídlo spoločnosti uvedené v technickom preukaze.

  V mieste bydliska Nad 50 km V zahraničí
 Cestná asistencia  X X X
 Odťahovacia služba  X  X X
 Správy a poradenstvo X X X
 Vyzdvihnutie opraveného vozidla  X X
 Hotel  X X
 Náhradné vozidlo  X X
 Náhradná doprava  X X
 Náhradný vodič   X
 Repatriácia vozidla   X
 Dodanie náhradných dielcov   XSLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIESTE BYDLISKA


Cestná asistencia

 V prípade poruchy, pre ktorú by Vaša Toyota zostala nepojazdná (čo je veľmi nepravdepodobné), Vám služba Toyota Eurocare bezplatne poskytne:

- okamžitý zásah profesionálnej cestnej služby
- cestná služba zaistí odstránenie menšej poruchy opraviteľnej priamo na mieste


Odtiahnutie

V prípade, že by bol pokus o uvedenie vozidla späť do stavu pojazdnosti neúspešný alebo by sa ukázal nepraktický, zaistí Toyota Eurocare odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Ak sa vyskytne nutnosť uschovať vozidlo na parkovisku až do otváracích hodín príslušného najbližšieho autorizovaného servisu, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí úschovu tohto vozidla až do sumy 83 €. Asistenčná služba tiež zaistí prepravu akéhokoľvek prívesu alebo karavanu (so štandardným 50 mm závesným spojovacím zariadením), pripojeného k vozidlu, do toho istého autorizovaného servisu Toyota. V prípade odtiahnutia vozidla Prius alebo iného hybridného vozidla musí byť na odtiahnutie použitá hydraulická plošina.


Správy a poradenstvo

V prípade akéhokoľvek problému, ako je vykradnutie auta, strata kreditných kariet, choroba alebo potreba všeobecnej právnej pomoci, je k dispozícii Toyota Eurocare a jej poradenský tím, ktorý vám poradí alebo odovzdá správy Vami určeným osobám. Môže sa stať, že nebudeme môcť pokryť náklady spojené s daným problémom, ale určite Vám pomôžeme nájsť riešenie.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA VZDIALENOSŤ VIAC AKO 50 KM OD MIESTA BYDLISKA


Ak k poruche dôjde vo vzdialenosti viac ako 50 km od miesta bydliska a ak nie je možné opraviť Vaše vozidlo ešte v ten deň, môžete využívať ďalej uvedené služby. Služby Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradnú dopravu nemožno vzájomne kombinovať. Službu Vyzdvihnutie opraveného vozidla nemožno kombinovať so službou Hotel.

Vyzdvihnutie opraveného vozidla

Ak bude zákazník preberať vozidlo z autorizovaného servisu Toyota, nachádzajúceho sa vo vzdialenosti väčšej ako 50 km od svojho bydliska, Toyota Eurocare na žiadosť zákazníka zariadi a zaplatí cestu vlakom v prvej triede pre jednu osobu do miesta, kde bolo vozidlo opravované. V prípade, že by sa čas potrebný na cestu pozemnou dopravou odhadoval na 6 a viac hodín, bude zákazníkovi ako alternatíva ponúknutá letenka business triedou.

Hotel

 

Ak si želáte zostať v mieste opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí platbu za ubytovanie v hoteli pre vodiča a spolucestujúcich najdlhšie na 4 noci a v najvyššej cene 127 € na osobu a noc. Stravu a ďalšie výdavky hradia cestujúci sami.

 

 
Náhradné vozidlo

Ak si želáte použiť náhradné vozidlo počas trvania opravy, Toyota Eurocare Vám zaistí pristavenie náhradného vozidla rovnakej kategórie, a to najdlhšie na 3 dni. O náhradné vozidlo môžete požiadať aj následne po vykonaní odtiahnutia, ak zistíte, že náhradné vozidlo budete počas trvania opravy skutočne potrebovať. Pritom nárok na náhradné vozidlo rovnako ako nárok na iné služby zaniká, ak je vozidlo pojazdné a ak s ním dôjdete do servisu bez toho, aby ste sa predtým spojili s linkou Toyota Eurocare. Hoci je vždy vyvinuté maximálne úsilie na zaistenie zodpovedajúceho náhradného vozidla, nemožno prevziať zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté s týmto zapožičaním a so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zapožičanie. V prípade, že by vznikli náklady na odstavenie náhradného vozidla späť v mieste zapožičania, rovnako ako ďalšie náklady spojené s prevádzkou zapožičaného vozidla, hradí ich sám vodič.

Náhradná doprava

Toyota Eurocare pre Vás aj pre spolucestujúcich zaistí a uhradí dopravu vlakom prvou triedou na umožnenie buď pokračovania v ceste do cieľového miesta, alebo spiatočnú cestu na umožnenie návratu do miesta bydliska (do krajiny registrácie vozidla). V prípade, že by cesta vlakom trvala dlhšie ako 6 hodín, bude zaistená letecká doprava v business triede.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZAHRANIČÍ

Náhradný vodič

V prípade, že by všetky osoby oprávnené a spôsobilé na vedenie daného vozidla ochoreli a v ceste by nebolo možné ďalej pokračovať, poskytne Toyota Eurocare na vlastné náklady náhradného vodiča. Tento vodič následne zaistí cestu do miesta zákazníkovho trvalého bydliska alebo pokračovanie v pôvodnej ceste v danej oblasti. Všetky pridružené náklady s výnimkou odmeny pre náhradného vodiča znáša zákazník.


Repatriácia

V prípade, že vozidlo nemožno opraviť, Toyota Eurocare pomôže zaistiť repatriáciu tohto vozidla do autorizovaného servisu Toyota, ktorý Vy určíte, a prevezme zodpovednosť za úhradu nákladov spojených s touto repatriáciou.

 


Dodanie náhradných dielcov

Ak nie je možné opraviť vozidlo z dôvodu nedostatku náhradných dielcov v danej oblasti, Toyota Eurocare zaistí a pošle tieto náhradné dielce do autorizovaného servisu Toyota, ktorý vykonáva opravu tohto vozidla. V prípade, že nejde o dielce uvedené v podmienkach záručnej zmluvy s výrobcom tohto vozidla, cenu týchto dielcov hradí zákazník


Zatvoriť
Príjemca
Meno:
E-mail:
Odosielateľ
Meno:
E-mail:
Správa:
Prosím prepíšte kód:
antiSpam
Odoslať formulár  
Vyhľadať  
Copyright © 2007-2019 AUTOGRAND.sk
  Vyhľadávanie na AUTOGRAND.sk
Vyhľadať  
  Newsletter

Dostávajte mailom najnovšie informácie o naších produktoch!

OK